Gebruikersvoorwaarden

Door op deze website te surfen, onze documenten en teksten te lezen, bestanden te downloaden of te raadplegen, ga je akkoord met onze hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden.

Orthopedie Dhooge-Ven

Deze website wordt aangeboden en beheerd door Orthopedie Dhooge-Ven. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Gaversesteenweg 172, 9820 Merelbeke met ondernemingsnummer BE 0440.558.855.

Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen af en toe wijzigen. Wijzigingen gelden vanaf de datum van publicatie. Controleer deze pagina om zeker te zijn dat je bekend bent met de laatste versie.

Aangeboden website informatie

De informatie die we op deze website aanbieden wordt zeer regelmatig gewijzigd en bijgewerkt. We kunnen niet garanderen dat alles altijd compleet of accuraat is, maar we doen er wel steeds alles aan om daar voor te zorgen. Zie je ergens toch nog een foutje of onvolledigheid, laat het ons dan zeker snel even weten via ons contactformulier.

Alle informatie wordt voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers van de website beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de informatie is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. We kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die zou ontstaan door de informatie op deze website, aangezien we dit nooit met opzet of door bewuste roekeloosheid veroorzaken.

Links

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar deze website en pagina’s op de website. De webpagina waarop de link staat, moet steeds minstens het URL-adres https://orthopedie-dhooge-ven.be vermelden en duidelijk zichtbaar zijn.

Onze website bevat ook links naar andere websites. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Wij controleren niet of de inhoud van deze sites gewijzigd wordt, of het gebruik ervan veilig is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bezoeken van deze sites.

Videos

Je mag onze videos enkel integreren of laten afspelen op je eigen websites mits onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Het is niet toegestaan videos te (her)monteren, in te korten of te bewerken in welke zin ook.

Copyright

De rechten op de informatie van deze website behoren ons toe, en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag de informatie niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke manier dan ook, bijvoorbeeld elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of een andere manier.

Persoonlijke bijdrage

Als de mogelijkheid wordt geboden om eigen bijdragen op de website toe te voegen, mag je geen inhoud toevoegen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaar je ons tegen aanspraken van derden. Je bijdragen mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen, geen fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Privacy

Wat de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons Privacybeleid.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden, geef je ook toestemming aan het gebruik van cookies volgens het privacybeleid.

Toepasselijk recht

Tot slot hopen we dat deze laatste paragraaf nooit gebruikt moet worden, maar we vermelden nog dat op onze gebruiksvoorwaarden het Belgisch recht van toepassing is. Geschillen die voortvloeien, of samenhangen met onze gebruikersvoorwaarden, de website of informatie die we aanbieden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gent.